Algıda Münasebet (PR)

Qbig 360 derece bakış atışıyla 😉 meseleyi bilinenin dışında değerlendirip ele alır.
’’İtibarınız Önden Gider’’
Söylediklerinizin inandırıcılığı uygulamalarınızla gerçek olur.
Markanızın itibar ve algısını tasarlarken medyanın gücü vazgeçilmezdir, biz iş ortaklarımıza uzun soluklu ve en önemlisi sürdürülebilir medya ilişkileri planlarız.
Hizmet verdiğimiz kurumların müşterilerini, yatırımcılarını, iş ortaklarını, çalışanlarını medyasını, kanaat önderlerini ve bağlı bulunduğu STK larıyla birlikte entegre ederek iletişim stratejisini kurgularız.

Münasebet Uzmanlıklarımız

1.Stra­te­jik Medya İliş­ki­leri Yöne­timi
a. Ulu­sal ve Yerel Basın İle­ti­şimi
b. Kuruma – Duruma Özel İçe­rik Üre­timi
c. Konu – Gün­dem Yöne­timi
d. Algı Yöne­timi
e. İti­bar Yöne­timi

2. Bütün­le­şik Pazar­lama İle­ti­şimi Yöne­timi
a. Araş­tırma – Ölçüm­leme Danış­man­lığı

3. Etkin­lik Plan­lama ve Yöne­timi
a. Özgün Proje Tasa­rımı ve Yöne­timi

4. Marka İle­ti­şimi Danış­man­lığı
a. Kurum­sal Kim­lik Yöne­timi
b. Kurum­sal Yayın­cı­lık
c. Kurum İçi İle­ti­şim Danış­man­lığı

5. Fark­lı­laş­tı­rıl­mış Spon­sor­luk İle­ti­şimi Yöne­timi
a. Nakdi Spon­sor­luk İle­ti­şimi
b. Ayni Spon­sor­luk İle­ti­şimi

6. Celeb­rity İle­ti­şimi
7. Ödül İle­ti­şimi
8. Kriz İle­ti­şimi Yöne­timi
9. Lider İle­ti­şimi
10. Sos­yal Sorum­lu­luk Danış­man­lığı
11. Uygu­la­malı İçe­rik Üre­tim Tabanlı Diji­tal Medya Yöne­timi
12. Web­ Site İçe­rik Yöne­timi